Free Delivery
Celtic inspired designs
|    

Mini Cart

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för förvaltningen av DF Marketing Limited. Användningen av DF Marketing Limiteds Internet-sidor är möjlig utan några uppgifter om personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda företagstjänster via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen lagstadgad grund för sådan behandling, erhåller vi vanligtvis samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR, och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet regler som gäller för DF Marketing Limited. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.

DF Marketing Limited har som regulator implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. per telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för DF Marketing Limited är baserad på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsligt och förståeligt för allmänheten, såväl som våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personlig information

  Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 • b) Ämne

  Uppgiftspersonen är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

 • c) Bearbetning

  Bearbetning är en operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiska metoder, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av bearbetningen

  Begränsning av bearbetning är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin behandling i framtiden.

 • e) Profilering

  Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användningen av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter beträffande den fysiska persons prestationer på arbetsplatsen, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en viss registrerad utan att använda ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller som ansvarar för behandlingen

  Controller eller controller som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrå eller annan organ som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatsrätten, kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämningen utfärdas enligt unions- eller medlemsstatsrätt.

 • h) Processor

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organ som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som personuppgifterna avslöjas, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte.

 • j) Tredje part

  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organ eller organ annat än den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som enligt den behöriga myndigheten hos den registeransvarige eller processorn har rätt att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke från den registrerade är någon fritt angiven, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller med en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter avseende honom eller henne.

2. Namn och adress till regulatorn

Controller i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

DF Marketing Limited

Ruanard

Co Clare Clare

Irland

Telefon: 353 87 3541369

E-post: [email protected]

Webbplats: www.celticbeds.ie

3. Samling av allmänna data och information

DF Marketing Limiteds webbplats samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar), (4) suben webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till Internet-webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) alla andra liknande data och information som kan användas vid angrepp på våra informationsteknologisystem.

När man använder denna generella data och information drar DF ​​Marketing Limited inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar DF ​​Marketing Limited anonymt uppgifter och uppgifter statistiskt anonymt för att öka datasäkerheten och datasäkerheten för vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

4. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter för den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller, i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som controller är föremål för.

Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.

5. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 • b) Rätt till åtkomst

  Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:

  • Syftet med behandlingen;
  • berörda kategorier av personuppgifter,
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
  • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden.
  • Förekomsten av rätten att begära reglering av eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
  • Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
  • där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan,
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den aktuella logiken, liksom betydelsen och Förutsedda konsekvenser av sådan behandling för den registrerade.

  Den registrerade ska vidare ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

  Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

   

 • d) Rätt till radering (Rätt att glömma)

  Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få den person som raderar personuppgifter raderas utan otillbörlig dröjsmål och den registeransvarige har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av Följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
  • Den registrerade drar tillbaka sitt samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6.1 ai GDPR eller artikel 9.2 ai GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen eller den registrerade motverkar behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unions- eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

   Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter som lagras av DF Marketing Limited, kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. En anställd hos DF Marketing Limited ska omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart efterlevs.

   Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknologi och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, att informera andra kontrollanter som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. En anställd hos DF Marketing Limited kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

  • e) Rätt att begränsa bearbetningen

   Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:

   • Uppgifterna om personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade i en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
   • Bearbetningen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen av användningen istället.
   • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
   • Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen av om den registeransvariges legitima grunder överreder den registrerade.

    Om en av de ovan nämnda villkoren är uppfylld och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter lagrade av DF Marketing Limited, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. DF Marketing Limited anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

   • f) Rätt till dataöverförbarhet

    Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige som personuppgifterna har lämnats till, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller punkt a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som bearbetningen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som är ansvarig för den registeransvarige.

    Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska dessutom den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontrollant till en annan, där det är tekniskt möjligt och när de gör det påverkar inte andras rättigheter och friheter.

    För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd hos DF Marketing Limited.

   • g) Rätt till invändning

    Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst, mot bakgrund av sin specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som grundar sig på punkt e) eller f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

    DF Marketing Limited ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som bryter mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav.

    Om DF Marketing Limited behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot DF Marketing Limited till behandlingen för direkt marknadsföring, kommer DF Marketing Limited inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

    Dessutom har den registrerade rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av DF Marketing Limited för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål med anledning av hans eller hennes speciella situation. i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

    För att utöva rätten till invändning kan den registrerade kontakta någon anställd hos DF Marketing Limited. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots att det är tillämpligt i direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar via automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.

   • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

    Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne så länge eftersom beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerades uttryckliga samtycke.

    Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utför ett avtal mellan den registrerade och en datakontrollant, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, ska DF Marketing Limited genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

    Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos DF Marketing Limited.

   • i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd

    Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

    Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos DF Marketing Limited.

    6. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Facebook

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

    Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, ett onlinemiljö som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sociala nätverk användare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

    Verksamhetsföretaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025", USA. Om en person bor utanför Förenta staterna eller Kanada, är kontrollanten Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2", Irland.

    Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna internetwebbplats, som drivs av regulatorn och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin-program) integrerades, kan webbläsaren på informationsteknologisystemet i registrerad ombeds automatiskt att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet är Facebook gjort medveten om vilken specifik underwebbplats på vår webbplats som besökaren besökte.

    Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifik underplats av vår internetsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår hemsida, t.ex. "Gilla" -knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook den här informationen med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

    Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

    Datasäkerhetsriktlinjen publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

    7. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

    På den här webbplatsen har regulatorn integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är samling, samling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

    Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351", USA.

    För webbanalys via Google Analytics använder regulatorn programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adress för den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer åt våra webbplatser från en EU-medlemsstat eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

    Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår webbplats för oss.

    Google Analytics placerar en cookie på datasystemets datatekniska system. Definitionen av kakor förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, skickar Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen. < / p>

    Kakan används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomsten gjordes och hur ofta besöket på vår webbplats gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

    Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

    Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbplats, liksom behandlingen av dessa data av Google och chansen att utesluta sådana. För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsaretillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera den. Den här webbläsartillägget berättar Google Analytics via en JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om datatekniska datasystem senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att genomföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.

    Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

    8. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Remarketing

    På denna webbplats har regulatorn integrerat Googles remarketingtjänster. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords, vilket gör det möjligt för ett företag att visa annonsering för Internetanvändare som tidigare har bott på företagets webbplats. Integreringen av Googles remarketing tillåter därför att ett företag skapar användarbaserad annonsering och därmed visar relevanta annonser till intresserade Internetanvändare.

    Verksamhetsbolaget för Google Remarketing-tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351", USA.

    Syftet med Google Remarketing är införandet av intressentrelaterad annonsering. Med Google Remarketing kan vi visa annonser i Googles nätverk eller på andra webbplatser, som är baserade på individuella behov och anpassade till Internetanvändarnas intressen.

    Google Remarketing ställer in en cookie på den informatörens datatekniska system. Definitionen av kakor förklaras ovan. Med inställningen av cookien tillåter Google ett erkännande av besökaren på vår webbplats om han ringer upp på varandra följande webbsidor, som också är medlem i Googles annonsnätverk. Vid varje uppringning till en webbplats där tjänsten har integrerats av Googles remarketing identifieras den registrerade webbläsaren automatiskt med Google. Under det här tekniska förfarandet mottar Google personlig information, t.ex. användarens IP-adress eller surfningsbeteende, som Google bland annat använder för att införa intressentrelaterad annonsering.

    Kakan används för att lagra personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

    Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

    Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot den intressebaserade annonseringen av Google. För detta ändamål måste den registrerade ringa upp länken till www.google.de/settings/ads och göra önskade inställningar för varje webbläsare som används av den registrerade.

    Ytterligare information och de faktiska bestämmelserna om databeskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

    9. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google +

    På denna webbplats har regulatorn integrerat Google+-knappen som en komponent. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, ett onlinemiljö som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

    Verksamhetsbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351", USA.

    Med varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Google+-knapp har integrerats, laddar webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt ned en bildskärm av motsvarande Google + -knapp via Google via respektive Google + -komponent. Under det här tekniska förfarandet har Google gjort sig medveten om vilken specifika undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Mer detaljerad information om Google+ finns tillgänglig på https://developers.google.com/+/.

    Om den registrerade är inloggad samtidigt till Google+ erkänner Google varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår webbplats, vilken specifik sub- Sidor på vår internetsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Google+-knappen och Google matchar detta med respektive Google+ konto som är kopplat till den registrerade.

    Om den registrerade klickar på Google+-knappen integrerad på vår hemsida och ger en rekommendation på Google+ 1", tilldelar Google den här informationen till det personliga Google+ användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna. Google lagrar rekommendationen för +1 +1 för den registrerade, gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade accepterat i detta hänseende. Därefter lagras och läggs en rekommendation på Google+ 1 av den registrerade på den här webbplatsen tillsammans med andra personuppgifter, till exempel Google Analytics-kontonamnet som används av den registrerade och det lagrade fotot, till andra Google-tjänster, till exempel sökmotorn resultat från Googles sökmotor, Google-konto för den registrerade eller på andra ställen, t.ex. på internet sidor, eller i samband med annonser. Google kan också länka besöket på denna webbplats med annan personlig information som lagras på Google. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Googles tjänsterna.

    Via Google+-knappen får Google information om att den registrerade besökte vår webbplats, om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats är inloggad på Google+. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar eller inte klickar på knappen Google+.

    Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google, kan han eller hon förhindra sådan överföring genom att logga ut från hans Google+ konto innan han ringer upp vår webbplats.

    Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Fler referenser från Google om knappen +1 +1 kan hämtas på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

    10. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google-AdWords

    På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

    Verksamhetsbolaget i Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351", USA.

    Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och en inläggning av tredjepartsannonsering på vår webbplats. < / p>

    Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konverteringskaka in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av kakor förklaras ovan. En konverteringskaka förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har löpt ut används konverteringskakan för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett webbutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom konverteringskakan kan både Google och regulatorn förstå huruvida en person som nådde en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga utförd eller avbruten en försäljning av varor.

    Den data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har blivit betalda via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.

    Konverteringskakan lagrar personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

    Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

    Den registrerade har möjlighet att invända mot den räntebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade få åtkomst från var och en av de webbläsare som används länken www.google.de/settings/ads och ange önskade inställningar.

    Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

    11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Instagram

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform, som tillåter användare att dela foton och videoklipp, samt sprida sådan information i andra sociala nätverk.

    Verksamhetsbolaget för de tjänster som Instagram erbjuder är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

    Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) integrerades, kan webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem uppmanas automatiskt att hämta en display av motsvarande Instagram-komponent i Instagram. Under det här tekniska förfarandet blir Instagram medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.

    Om den registrerade är inloggad samtidigt på Instagram, upptäcker Instagram vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifik undersida av vår internetsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och är associerad med respektive registrans konto hos den registrerade. Om den registrerade klickar på en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, matchar Instagram den här informationen med den personliga Instagram-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

    Instagram tar emot information via Instagram-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats förutsatt att den registrerade är inloggad hos Instagram vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Instagram-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Instagram-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

    Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Instagram kan hämtas under https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

    12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Pinterest

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i Pinterest Inc. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en Internet social mötesplats, ett online-community som tillåter användare att kommunicera och interagera med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest möjliggör för användarna av det sociala nätverket att bland annat publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar av virtuella tangentbord (så kallade stift), som sedan kan delas av andra användares (så kallade re-pins) eller kommenterade.

    Pinterests verksamhet är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103", USA.

    Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) integrerades, kan webbläsaren på informationsteknologisystemet i registrerade ombeds automatiskt att ladda ner via respektive Pinterest-komponent en visning av motsvarande Pinterest-komponent. Ytterligare information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Under det här tekniska förfarandet får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

    Om den registrerade är inloggad samtidigt på Pinterest, upptäcker Pinterest vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifik undersida av vår internetsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Pinterest-komponenten och är associerad med den registrerade Pinterest-kontot för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Pinterest-knapparna, integrerad på vår hemsida, tilldelar Pinterest denna information till det personliga Pinterest-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

    Pinterest tar emot information via Pinterest-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad hos Pinterest vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Pinterest inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

    Pinterest, som finns tillgängligt under https://about.pinterest.com/privacy-policy, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av Pinterest.

    13. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Twitter

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter av Twitter. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade "tweets", t.ex. Korta meddelanden, som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive de som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också till så kallade följare för respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Dessutom tillåter Twitter att du adresserar en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

    Twitter-verksamhetsbolaget är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900", San Francisco, CA 94103", USA.

    Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knappen) integrerades, kan webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem uppmanas automatiskt att ladda ner en visning av motsvarande Twitter-komponent i Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Under det här tekniska förfarandet får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Syftet med integreringen av Twitter-komponenten är en återutsändning av innehållet på denna webbplats för att tillåta våra användare att introducera denna webbsida till den digitala världen och öka antalet besökare.

    Om den registrerade är inloggad samtidigt på Twitter, upptäcker Twitter med varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida vilken specifik undersida av vår Internetsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Twitter-komponenten och är associerad med den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelar Twitter den här informationen till den personliga Twitter-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

    Twitter tar emot information via den Twitter-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

    De tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter på Twitter kan nås på https://twitter.com/privacy?lang=en.

    14. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av PayPal som betalningsverksamhet

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i PayPal. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privata eller företagskonton. PayPal kan också bearbeta virtuella betalningar via kreditkort när en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa betalningar online till tredje part eller att få betalningar. PayPal accepterar också förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

    Det europeiska operativsystemet för PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

    Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ i webbutiken under beställningsprocessen skickar vi automatiskt data från den registrerade till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

    Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Vid bearbetning av inköpsavtalet krävs också sådana personuppgifter, som är i samband med respektive order.

    Dataöverföringen riktar sig till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten överför personuppgifter till PayPal, särskilt om ett legitimt intresse för överföringen ges. De personuppgifter som utväxlas mellan PayPal och den registeransvarige för behandling av data kommer att sändas via PayPal till ekonomiska kreditbyråer. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.

    PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att uppgifter ska behandlas i ordern.

    Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycke för hantering av personuppgifter från PayPal. En återkallelse ska inte ha någon inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.

    De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd i PayPal kan hämtas på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

    15. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av Skrill som betalningsverksamhet

    På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter av Skrill. Skrill är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar görs via Skrill-plånboken, som är en virtuell elektronisk plånbok. Skrill erbjuder också möjlighet att göra virtuella betalningar via kreditkort. En Skrill plånbok hanteras via en e-postadress. Skrill gör det möjligt att utlösa betalningar online till tredje part eller att få betalningar. Skrill-verksamheten är Skrill Limited, Floor 27", 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Storbritannien.

    Om den registrerade väljer "Skrill" som betalningsalternativ under orderprocessen i vår webbutik, överförs data automatiskt till Skrill. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

    Personuppgifter som utbyts med Skrill är inköpsbeloppet och e-postadressen, vilka båda är nödvändiga för betalningsbehandling. Överföringen av uppgifter syftar till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten kommer också att tillhandahålla Skrill med andra personuppgifter i fallet om ett legitimt intresse för överföringen finns. De personuppgifter som utväxlas mellan Skrill och den registrerade ska överlämnas av Skrill till de ekonomiska organen. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.

    Vid behov kommer Skrill vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att uppfylla kontraktsförpliktelser eller för att behandla uppgifterna i ordern.

    Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter från Skrill. En återkallelse ska inte ha någon inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.

    Tillämpliga bestämmelser om dataskydd i Skrill kan hämtas på https://www.skrill.com/sv/footer/privacypolicy/.

    16. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av Sofortüberweisung som betalningsverksamhet

    På denna webbplats har regulatorn integrerade komponenter i Sofortüberweisung. Sofortüberweisung är en betaltjänst som tillåter kontantlös betalning av produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung är ett tekniskt förfarande genom vilket online-återförsäljaren omgående får en betalningsbekräftelse. Detta gör det möjligt för en näringsidkare att leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden omedelbart efter beställning.

    Sofortüberweisungs verksamhetsbolag är SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1", 82131 Gauting, Tyskland.

    Om den registrerade väljer "omedelbar överföring" som betalningsalternativ i vår webbutik under beställningsprocessen, kommer data från den registrerade att skickas till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

    Vid köpbehandling via direktöverföring skickar köparen PIN och TAN till Sofort GmbH. Sofortüberweisung utför sedan en överföring till online-försäljaren efter teknisk verifikation av konto status och hämtning av ytterligare data för att kontrollera kontotilldelningen. Online-näringsidkaren informeras då automatiskt om genomförandet av den finansiella transaktionen.

    Personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Dataöverföringen riktar sig till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ska omedelbart överföra andra personuppgifter, även om ett legitimt intresse för överföringen föreligger. De personuppgifter som utväxlas mellan Sofortüberweisung och den registeransvarige ska sändas av Sofortüberweisung till ekonomiska kreditbyråer. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.

    Sofortüberweisung tillhandahåller personuppgifter till anknutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla kontraktsförpliktelser eller uppgifter för att kunna behandlas.

    Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter från Sofortüberweisung. En återkallelse ska inte ha någon inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.

    De tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Sofortüberweisung kan hämtas på https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

    17. Rättslig grund för behandlingen

    Art. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47", mening 2 GDPR).

    18. De legitima intressen som kontrollanten eller en tredje part förfogar

    Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR Vårt legitima intresse är att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

    19. Period för vilken personuppgifterna ska sparas

    Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för kontraktets fullgörande eller påbörjandet av ett kontrakt.

    20. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav Krav som krävs för att ingå kontrakt Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådana uppgifter

    Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Arbetstagaren förtydligar den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att de personliga personuppgifterna inte är avsedda data.

    21. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

    Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.